Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech

Mše sv.

V neděli v 9 hodin

LETNÍ ČAS

Ve všední dny ve středu a v pátek v 18 hodin

ZIMNÍ ČAS
Ve všední dny ve středu a v pátek v 17 hodin

Je možné poslat dar na opravy na běžný účet farnosti Štíty č.ú. 1903957369/0800.
Do zprávy pro příjemce uvést: dar na opravy. Tyto příspěvky si můžete odečíst od základu daně
v daňovém přiznání za daný rok. Potvrzení daru vám vystavíme, pokud nám sdělíte Vaše údaje
(jméno, přijmení, bydliště vč. PSČ, dat. narození) na rkfstity@seznam.cz
nebo přímo na čislo mobilu 603 821 144.

Farní kostel sv. Leonarda

v Horních Studénkach


Mše sv.

V neděli v 7.30 hodin

Ve všední dny v čtvrtek v 16.00 hodin (červenec - srpen v 7.30 hodin)

Pár myšlenek k postní době

JAK NEPROMARNIT POSTNÍ DOBU?

Nenechme se rozptylovat

Když je nějaká společná aktivita, hrozí nebezpečí, že víc než o sebe, se začnou lidé zajímat o ty ostatní. Co dělají, jak se snaží, jak se jim vede, kdo se ulívá.... A pozorují, hodnotí a srovnávají se tak intenzivně, až jim nezbude čas k poctivému zamyšlení se nad sebou. A to je věc, před kterou nás Ježíš varuje. Nekonejte postní modlitby a skutky kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Nezkoumej, jak poctiví jsou ostatní, ale jak poctivý, jak poctivá, jsi ty.

Nenechme se ukolébat

tím, že se zapojíte do plnění některých postních aktivit. Půst není jen dieta od jídla, pití a zábavy, či intenzivnější konání dobrých skutků. To že se zúčastníme křížové cesty, že si něco odřekneme, nebo uděláme něco dobrého, není cíl našeho duchovního snažení, ale jen prostředkem k tomu, abychom se setkali s Bohem. Marná každá námaha, jejímž skutečným cílem není Bůh. Na něho mysleme, když se modlíme, postíme a konáme jakékoli dobro.

Hledejme, co chce Bůh

Jako ve všem, tak i v postní době, není důležité, co chceme my, ale co chce Bůh. Půst je čas obrácení pozornosti k Bohu. Je to období intenzivního naslouchání a hledání Jeho vůle. Ptejme se: "Pane, jak mě vidíš ty? Co bych měl na sobě změnit? O co se mám snažit? Čeho se mám zříci?" Ostatní lidé nás mohou inspirovat, ale vést nás má Bůh. Jen pak nám přinese postní snažení skutečný duchovní užitek.

P. Jacek Brończyk